REGULAMIN TESTICAR.PL

 

obowiązuje od dnia 9 czerwca 2020 r.

 

 

 

Sklep internetowy Testicar.pl, dostępny pod adresem https://testicar.pl/, prowadzony jest przez Mateusza Gołębiowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod adresem: ul. Batorego 118B 65-735 Zielona Góra NIP: 929-166-14-31

 

 

Dane kontaktowe:

 

e-mail: sklep@testicar.pl

 

nr tel: 606 979 947

 

adres korespondencyjny: ul Batorego 118B 65-735 Zielona Góra

 

 

 

 

Rachunek bankowy mBank: 98 1050 1911 1000 0097 2124 7212

 

 

 

§ 1 Definicje

 

Firma kurierska firma, za której pośrednictwem odbywa się wysyłka zamówionego produktu z Hurtowni do Klienta. Hurtownie korzystają z usług następujących Firm kurierskich: DPD Polska sp. z o.o., DHL Parcel Polska sp. z o.o., InPost sp. z o.o., oraz GLS Poland sp. z o.o.

 

 

Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z funkcjonalności Sklepu internetowego Testicar.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów wchodzących w skład asortymentu Sklepu.

 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego Testicar.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).

 

1


 

Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego Testicar.pl, w której znajdują są wybrane przez Klienta produkty do zakupu.

 

Materiały – treści zamieszczane przez Klientów w Sklepie internetowym Testicar.pl, w szczególności recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego Testicar.pl.

 

Regulamin niniejszy regulamin.

 

Sklep Sklep internetowy Testicar.pl.

 

Sprzedawca - prowadzący działalność gospodarczą pod, pod adresem: Batorego 118B 65-735 Zielona Góra NIP: 929-166-14-31

 

Strona produktowa pojedyncza strona w Sklepie internetowym Testicar.pl, zawierająca informacje na temat danego produktu .

 

 

 

§  2 Postanowienia ogólne

 

 

1.    Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Testicar.pl, w szczególności dotyczące składania za pośrednictwem Sklepu zamówień na produkty dostępne w asortymencie Sklepu, uprawnień do odstąpienia od umowy oraz składania i rozpatrywania reklamacji.

 

2.  Do korzystania ze Sklepu internetowego Testicar.pl niezbędne są:

 

a)   komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (zalecane jest korzystanie z przeglądarki w aktualnej wersji) typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari;

 

b)   urządzenie mobilne, takie jak smartfon lub tablet z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, wyposażone w system operacyjny Android lub iOS;

 

c)  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

3.  Klient korzystający ze Sklepu internetowego Testicar.pl jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

4.  Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego Testicar.pl oraz składanie zamówień nie wymaga rejestracji, jednakże dokonanie rejestracji jest zalecane w celu usprawnienia procesu zamawiania produktów i umożliwienia korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu.

 

5.     Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedawcą, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone:

 

a)  w formie pisemnej i kierowane na adres korespondencyjny Sprzedawcy (Batorego 118B 65-735 Zielona Góra); lub

 

 

 

 

 

2


 

6.  Sprzedawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

§ 3 Rejestracja

 

1.  Aby zarejestrować się w Sklepie internetowym Testicar.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, ustalić hasło dostępu oraz zaakceptować Regulamin Sklepu i Politykę Prywatności Testicar.pl. Rejestracja jest jednoznaczna z zawarciem przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną mającej za przedmiot prowadzenie przez Sprzedawcę konta Klienta w Sklepie internetowym Testicar.pl.

 

2.  Zarówno rejestracja w Sklepie internetowym Testicar.pl, jak i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.

 

3.   Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym Testicar.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta.

 

§ 4 Żądanie usunięcia Konta

 

1.  Konto utworzone w drodze rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia go i zażądać jego usunięcia. W celu usunięcia konta Klient powinien przesłać stosowne żądanie na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@testicar.pl.

 

2.     Konto zostanie usunięte niezwłocznie, o czym Klient zostanie poinformowany wiadomością skierowaną na adres e-mail przypisany do konta Klienta.

 

3.    Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia konta ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn, w tym w przypadku:

 

a)  uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Klienta w ramach korzystania ze Sklepu internetowego Testicar.pl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów, a w przypadku, w którym Klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa także w przypadku popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;

 

b) innego istotnego lub powtarzającego się naruszenia Regulaminu.

 

 

§  4 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego Testicar.pl

 

1.  W celu zalogowania się do Sklepu internetowego Testicar.pl należy wpisać w formularzu logowania adres e-mail oraz hasło podane przy rejestracji konta Klienta.

 

2.   Zamieszczając jakiekolwiek dane w Sklepie internetowym Testicar.pl, Klient oświadcza, iż jest uprawniony do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do umieszczenia ich w Sklepie. Zarejestrowany Klient zamieszczający recenzje produktu oświadcza, iż jest uprawniony do decydowania o udostępnieniu danych zawartych w jego profilu publicznym (imienia, nazwiska lub nick’u) nieograniczonemu kręgowi osób.

 

3.   Zamieszczane przez Klienta w Sklepie Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących

 

3


 

przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu, w którym zostały zamieszczone - niemerytoryczne recenzje, materiały o charakterze promującym bądź reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały nie mogą zawierać danych osobowych.

 

4.  Klient zamieszczając dany Materiał:

 

a)     oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Sklepie, w tym do udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób i że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

 

b) udziela Sprzedawcy nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Sprzedawcę z powyższego Materiału w działalności Sklepu. Klientowi z tytułu udzielenia Sprzedawcy powyższej licencji nie przysługuje wynagrodzenie;

 

c)   na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie, zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedawcę z tego tytułu w zakresie, w jakim wynika ona z winy Klienta, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Sprzedawcy.

 

 

5.    Sprzedawca może usunąć ze Sklepu Internetowego Testicar.pl Materiały zawierające treści bezprawne, naruszające prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu.

 

 

6.   Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Testicar.pl, ponieważ za ich pomocą następuje weryfikacja tożsamości zarejestrowanego Klienta.

 

§  5 Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu

 

1.  Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego Testicar.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

2.  Ceny produktów:

a)  wyrażone są ̨w polskiej walucie (złoty polski) i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT;

 

b) nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 

3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów, a także do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

4.  Ceny produktów dostępnych w asortymencie Sklepu podlegają negocjacji, o której mowa w § 2 pkt

5  Regulaminu.

 

§ 6 Realizacja zamówień

 

1.    Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego Testicar.pl jako Klient zarejestrowany lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany).

 

4


 

2. Aby złożyć zamówienie należy:

 

a)  wybrać produkt, kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie woli zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów;

 

b) kolejno kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” lub przejść do Koszyka, a następnie:

 

-  po zweryfikowaniu zawartości Koszyka kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”;

 

-  wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. Wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem;

 

-  opcjonalnie w zakładce „Sposób dostawy” wpisać komentarz do zamówienia,

 

-  wybrać sposób płatności oraz zaakceptować Regulamin Sklepu internetowego Testicar.pl i Politykę Prywatności Testicar.pl;

 

-  kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” lub analogiczny;

 

3.   Klient składając zamówienie powinien podać dokładny adres, pod który zamówienie ma zostać dostarczone. Podanie przez Klienta błędnego lub też niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie, a nawet uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.

 

4.  Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski.

 

5.  Produkty wysyłane są do Klienta z Hurtowni za pośrednictwem Firmy kurierskiej.

 

 

6.  Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę”.

 

7.   Po złożeniu zamówienia na adres e-mail Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Następnie, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres e-mail Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.

 

8.   W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub kontaktując się z Klientem telefonicznie.

 

 

 

 

5


§  7 Płatności

 

1.  Zapłaty za zamówienie należy dokonać przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem tradycyjnym, przelewem online, przy pomocy systemu płatności Paynow lub Przelewy24. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu płatności.

 

2.  W razie opuszczenia przez Klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatności przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie późniejszym.

 

3.  Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu internetowego Testicar.pl.

 

4.   Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Jeżeli regulamin danej promocji nie stanowi inaczej, kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, przecenami bądź wyprzedażami. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

 

4.   Udokumentowanie zawartej umowy sprzedaży produktu jest dokonywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego.

 

§ 8 Wystawianie i doręczanie faktur

 

 

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

 

§  9 Czas realizacji zamówień

 

1.  Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu wynosi do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności za złożone zamówienie. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas zrealizowania dostawy przez Firmę kurierską za pośrednictwem Hurtowni.

 

2.   Firmy Kurierskie posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach firm realizujących dostawę.

 

§  10 Reklamacje

 

1.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (rękojmia).

 

2.  Sprzedawca wyłącza rękojmię względem Klientów niebędących Konsumentami.

 

3.  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

 

4.  W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Konsument powinien:

 

 

6


 

a)  powiadomić Sprzedawcę mailowo o zamiarze skorzystania z prawa do reklamacji, opisać reklamację i swoje oczekiwania co do jej rozpoznania, a także dołączyć do wiadomości e-mail potwierdzenie zakupu reklamowanego produktu;

 

b)  dostarczyć na adres podany przez Sprzedawcę reklamowany produkt wraz z opisem reklamacji i oczekiwaniami co do jej rozpoznania. W tym celu Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego.

 

5.    Reklamacja powinna zawierać numer zamówienia, dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, dokładny adres i adres e-mail), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Sprzedawca zaleca zamieszczenie na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail dopisku

 

„Reklamacja”.

 

6.   W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Konsumenta o ich uzupełnienie poprzez adres e-mailowy podany przy rejestracji/składaniu zamówienia lub wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

7.  Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta.

 

8.  Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. na podany w reklamacji adres korespondencyjny albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja.

 

9.    Sprzedawca rozstrzygając reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

 

10.  Jeżeli Sprzedawca nie wymieni rzeczy wadliwej na wolną od wad albo wady nie usunie niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy

 

11.   Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy również wtedy, gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę.

 

12.   Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

13.  Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

14.  W przypadku, gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Sprzedawca zwróci Konsumentowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi.

 

 

 

 

 

7


§  11 Gwarancja

 

1.   Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

 

2.    W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, możliwa jest reklamacja produktu posiadającego wady:

 

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku reklamuje się produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;

 

b)  korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 10 regulaminu.

 

 

§  12 Odstąpienie od umowy

 

1.    Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dostarczenia przedmiotu umowy. Jeżeli

 

Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim oferta została przyjęta, oferta przestaje wiązać.

 

2.    Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy tylko sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży Konsumentowi - osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

3.   Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

 

4.  Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w § 12 ust. 1 powyżej.

 

Konsument może skorzystać z formularza zwrotu. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

5.  W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy produktu, którego dotyczy odstąpienie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Zwrot powinien nastąpić na podany przez Sprzedawcę adres.

 

6.       Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 13 Regulaminu.

 

7.   Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówionego produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie internetowym Testicar.pl).

 

8.    Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania.

 

 

8


 

9.  W przypadku, kiedy Konsument nie skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy oraz nie poinformuje Sklepu o rezygnacji z zamówienia, a rozpocznie się już proces logistyczny i przesyłka z zamówionym produktem nie zostanie przez Konsumenta odebrana, wówczas wszelkie koszty związane z wysyłką i zwrotem paczki pokrywa Konsument.

 

§  13 Zwrot należności Klientom

 

1.    Sprzedawca dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

 

a)  wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy określonego w § 12 Regulaminu;

 

b) nieodebrania przez Klienta zamówionego produktu lub produktów;

 

c)   odstąpienia przez Konsumenta od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego;

 

d) odrzucenia przez Sprzedawcę oferty Klienta (anulowania zamówienia).

 

 

2.   W przypadku, o którym mowa w § 12 Regulaminu Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

3.   Sprzedawca dokona zwrotu należności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

4.    Jeżeli zwrot należności Klientowi odbywa się w oparciu o dane wskazane przez Klienta, Klient powinien podać Sprzedawcy pełne i dokładne dane niezbędne dla wykonania przez Sprzedawcy zwrotu (to jest przede wszystkim poprawne dane dotyczące rachunku bankowego, na który ma być wykonany przelew). Przypominamy, że podanie przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego może spowodować opóźnienia w procesie zwrotu Klientowi należności.

 

§  14 Dane osobowe

 

1.  Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce Prywatności.

 

2.    Zamieszczenie recenzji produktu przez zarejestrowanego Klienta przy użyciu jego Konta jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych osobowych Klienta, takich jak imię, nazwisko lub nick nieograniczonemu kręgowi osób.

 

3.   Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta i są to dane prawdziwe oraz aktualne. W sytuacji podania przez Klienta danych innych osób (np. jako odbiorców zamówienia) Klient oświadcza, że posiada podstawę dla podania takich danych i poinformował tę osobę o przekazaniu jej danych Sprzedawcy oraz o zasadach przetwarzania przez Sprzedawcy danych osobowych określonych w Polityce Prywatności.

 

 

 

 

9


§ 15 Przesyłanie informacji handlowych

 

1.   Dane osobowe, które Klient powierza Sprzedawcy rejestrując się jako odbiorca newslettera na stronie internetowej Testicar.pl, tj. adres poczty elektronicznej Klienta, przetwarzane są w celu dostarczania newslettera. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce Prywatności.

 

2.  Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody.

 

§ 16 Postanowienia końcowe

 

1.  Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu internetowego Testicar.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

2.     Sprzedawca nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów dotyczących umów zawieranych w ramach Sklepu internetowego Testicar.pl i nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania takich sporów z Konsumentami, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

3.  Sprzedawca informuje, że Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między nim, a przedsiębiorcą, w tym Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/.

 

4.  Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR, ang. online dispute resolution). Sprzedawca informuje jednakże, że nie zobowiązuje się do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z umowami zawieranymi w ramach Sklepu internetowego Testicar.pl, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

5.  Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia stałej dostępności usług w ramach Sklepu internetowego Testicar.pl, jednakże Sprzedawca dopuszcza możliwość czasowego zawieszenia dostępności Sklepu internetowego Testicar.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, naprawczych oraz w związku z ewentualną koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu internetowego Testicar.pl. O planowanych przerwach w dostępności Sklepu internetowego Testicar.pl Sprzedawca powiadomi za pomocą komunikatu na stronie Sklepu internetowego Testicar.pl z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

6.  Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

 

7.   W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep internetowy Testicar.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików

 

 

10


 

lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu internetowego Testicar.pl. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

 

8. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sprzedawca może kierować do niego powiadomienia bezpośrednio związane z Usługami, z których Klient korzysta w ramach Sklepu internetowego Testicar.pl. Sprzedawca może kierować do Klienta także powiadomienia dotyczące zmiany Regulaminu. Powiadomienia takie będą kierowane na adres e-mail przypisany do Konta.

 

9.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu internetowego Testicar.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. Zarejestrowanym Klientom nowy regulamin zostanie przesłany na adres poczty e-mail podany podczas rejestracji do Sklepu internetowego Testicar.pl.

 

10.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 9 czerwca 2020 roku.